Aftertaste - Dylan O'brien *Pause*

61341
Savannah har en mørk fortid, som er fuldt med stoffer, alkohol og tyveri. Men hun er kommet videre. Savannah starter på en frisk og på en ny skole, sammen med sin bedste veninde.
Men Savannah har intet støtte der hjemme fra, da det var hendes forældres skyld det med alt der var sket for hende. Savannah vil gøre sit bedste og prøver at glemme den hårde fortid og komme videre. Men det gøre det ikke nemmere, når nogen kender historien om hende.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...