Abnorme tanker > digtesamling

2323104
En healingsprocess i form af digte, som jeg ikke troede, jeg havde brug for.

AA
aa

1. Hvad siger ordbogen?

Digte vil blive postet uregelmæssigt og som mit sind lyster. OBS: dette er amatør digte, med et ordentligt tryk på amatør.

_______________

ABNORM

Fra latin abnormis 'afvigende fra reglen', sammensat af ab 'fra' og norma'regel' .

1. som afviger fra det normale

SYNONYMER; unormal  / sygelig      

 

(eller også bare et fancy tillægsord for fucking ualmindelig) 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...