Medgang og modgang

21312
Fødder rammer de fine fliser. I spidsen går en kaptajn med et koldt udtryk. Hver eneste mand bag ham, er her med det samme formål. Fjenden skulle betale med deres liv. Jeg er den kaptajn og vil have blod!

Mulighed 2 og 3

The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...